གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

སྤྱི་ཟླ་༧ པའི་ཚེས་༡༠ ལུ་ བཀྲིས་སྒང་ཡང་གཉེར་རྒེད་འོག་ ཀ་ཀ་གནས་ལུ་ ཀེ་བའི་དོ་འབག་མི་ སྣུམ་འཁོར་ཊཱག་ཅིག་ ལམ་འོག་ལས་མར་ རྦོབ་རིལ་སོང་ཡོདཔ་ད་ རྐྱེན་ངན་དེ་ཡང་ ཕྱི་རུའི་ཆུ་ཚོད་༥.༣༠ དེ་ཅིག་ཁར་ ཊཱག་དེ་ དར་རྒྱས་གླིང་སྤྱི་འོག་ལས་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ལུ་ ཀེ་བ་འབག་འགྱོ་བའི་སྐབས་ བྱུང་ཡོད་རུང་ མི་ལུ་ གནོད་སྐྱོན་བྱུང་པའི་ སྙན་ཞུ་མེདཔ་ཨིན་པས། ས་ཁོངས་དེ་ནང་ ཆརཔ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་ རྐྱབ་མི་ལུ་བརྟེན་ ས་འཇམ་དྲགས་བཟོ་མི་ལུ་བརྟེན་ སྣུམ་འཁོར་ཊཱག་དེ་ རྦོབ་རིལ་ཡར་སོ་ནུག་ཟེར་ཨིན་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

མདའ་རྩེད་དེ་ སྲོས་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ སྤྲོ་སྟོན་འབད་ནིའི་ དུས་ཚོད་ཅིག་ཨིནམ།

༉ ལ་གོང་གསུམ་གྱི་ མི་སེར་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཕམ་སྤུན་ཆ་འཛོམས་ཏེ་ སྤྲོ་བ་སྟོན་ནིའི་ དུས་ཚོད་བཟང་པོ་ཅིག་ མདའ་རྩེད་འགྲན་བསྡུར་འབད་ནི་དེ་ཨིན་པས། དེ་འབདཝ་ལས་ ཁ་ཙ་ ཐིམ་ཕུག་སྲོས་རྒེད་འོག་ནང་ ཁཝ་འགོ་དང་པ་རྐྱབ་ཡོདཔ་ལས་ གྱང་ཤུགས་ཆེ་བའི་ཁར་ ཆརཔ་གིས་སྦང་རུང་ མདའ་རྩེདཔ་ཚུ་ལུ་ ཧེང་སྐལ་ར་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *