གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

བཀྲིས་སྒང་བམ་རི་གྲང་གི་ ཉེ་འདབས་ལུ་ སྣུམ་འཁོར་ཊཱག་ཅིག་ ལམ་འོག་ལས་མར་ མི་ཊར་༣༠༠ དེ་ཅིག་གི་ས་ཁར་ རྦོབ་རོལ་ཡར་སོངཔ་ལས་ སྐྱེས་ལོ་༢༩ ལང་མི་ དེད་གཡོགཔ་དེ་ ཁ་འཐུམས་མར་ ཤི་རྐྱེན་བྱུང་ཡོདཔ་ད་ རྐྱེན་ངན་དེ་ཡང་ སྤྱི་ཟླ་༨ པའི་ཚེས་༡༣ གྱི་ཉིན་མར་ བྱུང་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

ནང་འཁོད་ལས་ ཕག་ཤའི་མཁོ་འདོད་བཀོད་མི་ གངམ་མེད་ནི་དེ་གིས་ ཕགཔ་གསོ་སྐྱོང་འབད་མི་ཚུ་ ཚ་གྱང་ལང་སྟེ་ཡོདཔ།

༉ ཕགཔ་གི་ལྟོའི་གོང་ཚད་ཡར་སེང་འགྱོ་མི་དང་ ནང་འཁོད་ལས་ ཕག་ཤའི་མཁོ་འདོད་བཀོད་མི་མར་བབས་འགྱོ་མི་ དེ་ལས་ སྐྱིན་འགྲུལ་བཏབ་མ་ཚུགས་པའི་ གནད་དོན་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ རྩི་རང་དང་ དར་དཀར་ནང་ དེ་ལས་ གསར་སྤང་གི་ ཕགཔ་གསོ་སྐྱོང་འབད་མི་ སོ་ནམ་པ་ཚུ་ ཚ་གྱང་ལང་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *