གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

ཁ་ཙ་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་ཧེ་ལི་ཀོབ་ཊར་ཞབས་ཏོག་གིས་ ཐིམ་ཕུག་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་ རྒྱལ་ཡོངས་གཙོ་བསྟེན་སྨན་ཁང་གི་ གློ་བུར་ཚབས་ཆེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ སྦོ་ལོགས་ཁར་ཡོད་མི་ སྣུམ་འཁོར་བཞག་སའི་ས་ཁོངས་ནང་ གནམ་གྲུ་ཆགས་ནིའི་ མོ་བཏབ་སྦྱང་བ་འབད་ཡི།
གསོ་བའི་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ སླབ་མིའི་ནང་ ནདཔ་ཚབས་ཆེན་ཚུ་ ལུང་བསྟན་ཕུག་གནམ་གྲུ་ཐང་ལས་ སྨན་ཁང་ཚུན་ སྐྱེལ་འདྲེན་འབདཝ་ད་ དུས་ཡུན་སྐར་མ་༡༠ ལས་༡༥ དེ་ཅིག་ འགོར་མི་ལུ་བརྟེན་ སྨན་ཁང་གི་སྦོ་ལོགས་ཁར་ ཆགས་ཚུགས་པ་ཅིན་ དུས་ཚོད་དང་ ཚེ་སྲོག་ལུ་ ཕན་ཁྱད་སྦོམ་འདུག་ཟེར་ ཨིན་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

གསོ་རིག་གཙུག་ལག་སློབ་སྡེའི་ ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ལུ་ གོ་བརྡའི་ཆིངས་ཡིག་གུ་ མཚན་རྟགས་བཀོད་ཡོདཔ།

༉ སྤྱི་ཟླ་༡ པའི་ཚེས་༣༠ ལུ་ གསོ་བའི་ཤེས་ཡོན་ལས་རིམ་ ཡར་དྲག་གཏང་ནི་ནང་ གསོ་བ་ལྷན་ཁག་དང་ གེ་སར་རྒྱལ་པོ་གསོ་རིག་གཙུག་ལག་སློབ་སྡེ་༢ མཉམ་འབྲེལ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ གོ་བརྡའི་ཆིངས་ཡིག་ཅིག་གུ་ མཚན་རྟགས་བཀོད་ཡོདཔ་ཨིན་པས། གོ་བརྡའི་ཆིངས་ཡིག་ཅིག་གི་ དམིགས་ཡུལ་དེ་ཡང་ གསོ་བའི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ལུ་ འཇོན་ཐངས་ཅན་དང་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *