གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

ལོ་༣༨༥ ལང་མི་ བཀྲིས་སྒང་རྫོང་ཉམས་གསོའི་ལཱ་དེ་ ཤུལ་མའི་ཟླཝ་ལས་ མཇུག་བསྡུ་ནི་ཨིནམ་ད་ ལཱ་དེ་ཡང་ ལམ་སྲོལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤ ཟླ་༢ པ་ལས་ འགོ་བཙུགས་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ ལས་འགུལ་དེ་ནང་ ཟད་འགྲོ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༦༠.༩ གནས་ནི་ཨིན་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

ཟ་ཆས་ཉེན་སྲུང་ཆོག་ཐམ་མེད་པར་ ཀེ་བ་དོས་འབག་མི་ཊག་ རྒྱ་གར་ལུ་ བཀག་བཞག་ཡོདཔ།

༉ རྒྱ་གར་གྱི་ ཅ་དམ་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ ཟ་ཆས་ཉེན་སྲུང་གི་ ཆོག་ཐམ་མེད་པར་ ཀེ་བ་སྐྱེལ་འདྲེན་འབད་མི་ སྣུམ་འཁོར་ཊག་ཚུ་ བཀག་བཟུང་འབད་དོ་ཡོདཔ་ལས་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ལུ་ ཀེ་བ་ཕྱིར་ཚོང་འཐབ་མི་དང་ རིན་བསྡུར་འབད་མི་ཚུ་ལུ་ ཀེ་བ་ཕྱིར་ཚོང་འཐབ་ནིའི་ནང་ གདོང་ལེན་བྱུང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ཀུན་དགའ་དོན་གྲུབ་ནང་འདྲེན་དང་ ཕྱིར་ཚོང་གི་ཇོ་བདག་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *