གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

ཁ་ཙ་ གཞུང་དགེ་འདུན་གྲྭ་ཚང་གི་ འཕགས་པའི་དགེ་འདུནམ་ཚུ་ གླིང་ཀ་ན་ཕོ་བྲང་ནང་ གསོལ་ཐབས་ཕེབས་ད་ མི་དབང་རྒྱལ་བཙུན་མཆོག་གིས་ ཕེབས་བསུ་ཞུ་ཡོདཔ་ད་ སྤུངས་ཐིམ་དགེ་འདུན་གྲྭ་ཚང་དེ་ གནམ་དགུན་གྱི་བཞུགས་གནས་ སྤུངས་ཐང་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ ཕོ་བྲང་ནང་ལས་ རང་ཟླ་༣ པའི་ཚེས་༣༠ ལུ་ གསོལ་ཐབ་བྱོན་ཏེ་ དགུང་ཞག་སེམས་རྟོགས་ཁ་རྫོང་ནང་ བཞུགས་པའི་ཤུལ་ལུ་ ཁ་ཙ་ གནམ་བྱཱར་གྱི་བཞུགས་གནས་ བཀྲིས་ཆོས་རྫོང་ནང་ ཕེབས་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

ཟ་ཆས་ཉེན་སྲུང་ཆོག་ཐམ་མེད་པར་ ཀེ་བ་དོས་འབག་མི་ཊག་ རྒྱ་གར་ལུ་ བཀག་བཞག་ཡོདཔ།

༉ རྒྱ་གར་གྱི་ ཅ་དམ་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ ཟ་ཆས་ཉེན་སྲུང་གི་ ཆོག་ཐམ་མེད་པར་ ཀེ་བ་སྐྱེལ་འདྲེན་འབད་མི་ སྣུམ་འཁོར་ཊག་ཚུ་ བཀག་བཟུང་འབད་དོ་ཡོདཔ་ལས་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ལུ་ ཀེ་བ་ཕྱིར་ཚོང་འཐབ་མི་དང་ རིན་བསྡུར་འབད་མི་ཚུ་ལུ་ ཀེ་བ་ཕྱིར་ཚོང་འཐབ་ནིའི་ནང་ གདོང་ལེན་བྱུང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ཀུན་དགའ་དོན་གྲུབ་ནང་འདྲེན་དང་ ཕྱིར་ཚོང་གི་ཇོ་བདག་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *