གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

ཁ་ཙ་ གཞུང་དགེ་འདུན་གྲྭ་ཚང་གི་ འཕགས་པའི་དགེ་འདུནམ་ཚུ་ གླིང་ཀ་ན་ཕོ་བྲང་ནང་ གསོལ་ཐབས་ཕེབས་ད་ མི་དབང་རྒྱལ་བཙུན་མཆོག་གིས་ ཕེབས་བསུ་ཞུ་ཡོདཔ་ད་ སྤུངས་ཐིམ་དགེ་འདུན་གྲྭ་ཚང་དེ་ གནམ་དགུན་གྱི་བཞུགས་གནས་ སྤུངས་ཐང་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ ཕོ་བྲང་ནང་ལས་ རང་ཟླ་༣ པའི་ཚེས་༣༠ ལུ་ གསོལ་ཐབ་བྱོན་ཏེ་ དགུང་ཞག་སེམས་རྟོགས་ཁ་རྫོང་ནང་ བཞུགས་པའི་ཤུལ་ལུ་ ཁ་ཙ་ གནམ་བྱཱར་གྱི་བཞུགས་གནས་ བཀྲིས་ཆོས་རྫོང་ནང་ ཕེབས་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

འགྲམ་ཕུག་ལས་ ལྷ་མོའི་རྫིང་ཁ་ཚུན་ འགྲུལ་སྐྱོད་འབད་བའི་སྐབས་ཀྱི་གནས་སྟངས།

༉ ལྷ་མོའི་རྫིང་ཁ་དེ་ མི་སྡེ་བརྡ་བརྒྱུད་ནང་མཐོངམ་ད་ ས་ཆ་དགའ་ཏོག་ཏོ་དང་ མཛེས་ཆ་དང་ལྡནམ་སྦེ་ མཐོང་པའི་ཁར་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་གི་ ཉེ་འདབས་ལུ་ཨིན་པས། དར་དཀར་ནང་རྫོང་ཁག་ནང་ཆགས་མི་ ལྷ་མོའི་རྫིང་ཁ་ཁྲོམ་དེ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཁྲོམ་རྙིང་ཤོས་ཅིག་ཨིན་པས། ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ ཁྲོམ་དེ་ནང་ དགེ་འདུ་ལས་ཡང་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *