གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

ཁ་ཙ་ ཐིམ་ཕུག་ལུ་སྦེ་ བསྟན་རྒྱས་བློན་པོ་ ལས་སྐྱིད་རྡོ་རྗེ་གིས་ འབྲུག་གནས་ཚད་ལས་ཁང་གིས་ ངོ་སྦྱོར་འབད་མི་ འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་དང་ འབྲུག་རྩི་ནག་ ཀརྨ་ཕིཌ་ དེ་ལས་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་ལུ་ སྤུས་ཚད་འཛིན་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ལག་ཁྱེར་ཚུ་ གནང་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

ཚད་སྙོམས་མེད་པའི་ ནང་འཁོད་ཐོན་སྐྱེད་གནས་གོང་།

༉ ད་རེས་ནངས་པར་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གནས་སྟངས་དེ་ དུས་ཚོད་ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ནང་ ལྷོད་ཡོདཔ་ཨིན་ན་དང་ ད་ལས་ཕར་ ག་ཅི་ར་འབད་དགོཔ་ཨིན་ན་དེ་ འབྲེལ་ཡོད་མང་ཤོས་ཅིག་གིས་ ཧ་གོ་དང་ གོ་བཞིན་པ་ཡོད་རུང་ དེ་གི་ གདོང་ལེན་ཚུ་ ག་ཅི་ར་འབྱུང་འོང་ག་ དྲན་ཤེས་བཏོན་དགོཔ་དེ་ཡང་ ཁག་ཆེ་ནི་ཨིན་མས། …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *