གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

རྡོ་རྫས་ལག་ལེན་ལུ་བརྟེན་ སྤྱི་ཟླ་༥ པའི་ཚེས་༡༣ གྱི་ ཕྱི་རུའི་ཆུ་ཚོད་༧ དེ་ཅིག་ཁར་ ཀྲོང་གསར་ལས་ ཡོ་སྟོང་ལ་ཁ་ཐུག་ལུ་ ཀི་ལོ་མི་ཊར་༢༢ དེ་ཅིག་གི་ས་ཁར་ ལམ་བསུབས་མི་དེ་ ཁ་ཙ་དྲོ་པ་ཆུ་ཚོད་༤ ལས་ འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ཕྱི་རུའི་ཆུ་ཚོད་༦ ཚུན་ ལམ་སེལ་བའི་ཤུལ་ལས་ སྣུམ་འཁོར་ཚུ་བཏང་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ཀྲོང་གསར་དང་ སྦྱིས་ཟམ་གྱི་བར་ན་ ལམ་བསུབས་མི་དེ་ ད་ལྟོ་ཡང་ སེལ་མ་ཚར་བར་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

ཟ་ཆས་ཉེན་སྲུང་ཆོག་ཐམ་མེད་པར་ ཀེ་བ་དོས་འབག་མི་ཊག་ རྒྱ་གར་ལུ་ བཀག་བཞག་ཡོདཔ།

༉ རྒྱ་གར་གྱི་ ཅ་དམ་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ ཟ་ཆས་ཉེན་སྲུང་གི་ ཆོག་ཐམ་མེད་པར་ ཀེ་བ་སྐྱེལ་འདྲེན་འབད་མི་ སྣུམ་འཁོར་ཊག་ཚུ་ བཀག་བཟུང་འབད་དོ་ཡོདཔ་ལས་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ལུ་ ཀེ་བ་ཕྱིར་ཚོང་འཐབ་མི་དང་ རིན་བསྡུར་འབད་མི་ཚུ་ལུ་ ཀེ་བ་ཕྱིར་ཚོང་འཐབ་ནིའི་ནང་ གདོང་ལེན་བྱུང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ཀུན་དགའ་དོན་གྲུབ་ནང་འདྲེན་དང་ ཕྱིར་ཚོང་གི་ཇོ་བདག་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *