གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

འབྲུག་ལུ་ཡོད་མི་ བང་ལ་དེཤ་གཞུང་ཚབ་ལས་ཁང་དང་ ནང་སྲིད་ལྷན་ཁག་ རྒྱ་གར་ཟློས་གར་སྡེ་ཚན་གྱིས་ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་ཚེས་༢༠ ལུ་ ཐིམ་ཕུག་ལུ་སྦེ་ ལམ་སྲོལ་ལས་རིམ་ཅིག་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ བང་ལ་དེཤ་ལས་ ལམ་སྲོལ་སྡེ་ཚན་ཅིག་གིས་ ཞབས་ཁྲ་ཚུ་ སྤྱན་འབུལ་ཞུ་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

བསྐོར་ཐེངས་དང་པའི་ནང་ སྤ་རོ་ཨེཕ་སི་སྡེ་ཚན་གྱིས་ ཨང་དང་པ་ཐོན་ཡོདཔ།

༉ སྤ་རོ་ ཨེཕ་སི་སྡེ་ཚན་གྱིས་ བསྐོར་ཐེངས་དང་པའི་ནང་ སྐུགས་༢༥ ཐོབ་སྟེ་ ཨང་དང་པ་ཐོན་པའི་སྐབས་ ན་ཧིང་ ཨང་དང་པ་ཐོན་མི་ ཐིམ་ཕུག་སི་ཊི་སྡེ་ཚན་གྱིས་ སྐུགས་༢༣ ཐོབ་སྟེ་ ཨང་༢ པ་ཐོན་ནུག། དེ་ཡང་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *