གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

འབྲུག་ལུ་ཡོད་མི་ བང་ལ་དེཤ་གཞུང་ཚབ་ལས་ཁང་དང་ ནང་སྲིད་ལྷན་ཁག་ རྒྱ་གར་ཟློས་གར་སྡེ་ཚན་གྱིས་ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་ཚེས་༢༠ ལུ་ ཐིམ་ཕུག་ལུ་སྦེ་ ལམ་སྲོལ་ལས་རིམ་ཅིག་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ བང་ལ་དེཤ་ལས་ ལམ་སྲོལ་སྡེ་ཚན་ཅིག་གིས་ ཞབས་ཁྲ་ཚུ་ སྤྱན་འབུལ་ཞུ་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

ཀེ་ལ་གཡུས་ཚན་གྱི་ དུར་ཁྲོད་ནང་ གཞི་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་མེད་པའི་དཀའ་ངལ།

༉ ཀྲོང་གསར་རྫོང་ཁག་ སྟངས་སི་སྦྱིས་རྒེད་འོག་ ཀེ་ལ་གཡུས་ཚན་གྱི་ དུར་ཁྲོད་ནང་ གཞི་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ ཚངམ་སྦེ་མེདཔ་ལས་ མི་སེར་ཚུ ལཱ་ཁག་རྐྱབ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དུར་ཁྲོད་ནང་ འཐུང་ཆུ་དང་ གློག་མེ་ གསང་སྤྱོད་ དེ་ལས་ ཐབ་ཚང་ཚུ་མེདཔ་ལས་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *