གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

ཁ་ཙ་ བསམ་རྩེ་བརྟན་འབྲུག་རྒེད་འོག་གིས་ ཤིང་རིགས་མ་འདྲཝ་ཚུ་གི་ལྕངམ་༢,༧༥༠ ཁྱིམ་གུང་པ་དང་ འབྲུག་གི་བསྟན་སྲུང་དམག་མི་ ས་གནས་ཀྱི་ མི་ཚུ་ལུ་ བགོ་བཀྲམ་ཐོག་ འཛུགས་སྐྱོང་འབད་དེ་ མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པ་ འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གི་ འཁྲུངས་སྐར་དུས་སྟོན་དང་ སློབ་དཔོན་གྱི་ཉིནམ་ བརྩི་སྲུང་འབད་ཡོདཔ་ད་ ཤིང་ལྕངམ་ཚུ་ འཛུགས་སྐྱོང་འབད་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

འགྲམ་ཕུག་ལས་ ལྷ་མོའི་རྫིང་ཁ་ཚུན་ འགྲུལ་སྐྱོད་འབད་བའི་སྐབས་ཀྱི་གནས་སྟངས།

༉ ལྷ་མོའི་རྫིང་ཁ་དེ་ མི་སྡེ་བརྡ་བརྒྱུད་ནང་མཐོངམ་ད་ ས་ཆ་དགའ་ཏོག་ཏོ་དང་ མཛེས་ཆ་དང་ལྡནམ་སྦེ་ མཐོང་པའི་ཁར་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་གི་ ཉེ་འདབས་ལུ་ཨིན་པས། དར་དཀར་ནང་རྫོང་ཁག་ནང་ཆགས་མི་ ལྷ་མོའི་རྫིང་ཁ་ཁྲོམ་དེ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཁྲོམ་རྙིང་ཤོས་ཅིག་ཨིན་པས། ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ ཁྲོམ་དེ་ནང་ དགེ་འདུ་ལས་ཡང་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *