གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

བཀྲིས་སྒང་རྫོང་ཁག་ མེ་རག་སློབ་གྲྭ་ཆུང་བའི་ནང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ལུ་ སློབ་ཕྲུག་འཛུགས་ཞུགས་ཀྱི་གྱངས་ཁ་༡༥༧ ལས་ དུས་ཅིའི་ལོ་ནང་ སློབ་ཕྲུག་༡༧༧ ལུ་ ཡར་སེང་སོང་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ མི་སྡེ་གིས་ ཤེས་རིག་ཡོན་ཏན་དེ་ ག་དེམ་ཅིག་ ཁག་ཆེཝ་ཨིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་མི་ལུ་བརྟེན་ ཁོང་གི་ཨ་ལོ་ཚུ་ སློབ་རིམ་༡༢ པ་མཇུག་བསྡུ་ཚུགསཔ་སྦེ་ ཤེས་ཡོན་ལྷབ་སྦྱང་འབད་བཅུག་ནི་གི་ རེ་བ་བསྐྱེདཔ་ཨིན་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

ཟ་ཆས་ཉེན་སྲུང་ཆོག་ཐམ་མེད་པར་ ཀེ་བ་དོས་འབག་མི་ཊག་ རྒྱ་གར་ལུ་ བཀག་བཞག་ཡོདཔ།

༉ རྒྱ་གར་གྱི་ ཅ་དམ་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ ཟ་ཆས་ཉེན་སྲུང་གི་ ཆོག་ཐམ་མེད་པར་ ཀེ་བ་སྐྱེལ་འདྲེན་འབད་མི་ སྣུམ་འཁོར་ཊག་ཚུ་ བཀག་བཟུང་འབད་དོ་ཡོདཔ་ལས་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ལུ་ ཀེ་བ་ཕྱིར་ཚོང་འཐབ་མི་དང་ རིན་བསྡུར་འབད་མི་ཚུ་ལུ་ ཀེ་བ་ཕྱིར་ཚོང་འཐབ་ནིའི་ནང་ གདོང་ལེན་བྱུང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ཀུན་དགའ་དོན་གྲུབ་ནང་འདྲེན་དང་ ཕྱིར་ཚོང་གི་ཇོ་བདག་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *