གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་གྱིས་ ན་གཞོན་ཀུན་སྤྱོད་དངུལ་གསོག་ལས་འཆར་ཅིག་ འགོ་བཙུགས་མི་དེ་གིས་ སློབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་ ཀུན་སྤྱོད་རྣམ་གཞག་དང་འབྲེལ་བའི་ ལས་སྣ་ཚུ་ལུ་ བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་དེ་ དངུལ་འབྲེལ་ཤེས་ཡོན་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་ཨིན་པས། སློབ་གྲྭ་༤ གིས་ ན་གཞོན་ཀུན་སྤྱོད་དངུལ་གསོག་ལས་འཆར་དེ་ ལག་ལེན་གྱི་དོན་ལུ་ གྲ་སྒྲིག་འབད་ནི་ འགོ་བཙུགས་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ ཐིམ་ཕུག་ལུ་ཡོད་མི་ འཇིགས་མེད་བློ་གསལ་སློབ་གྲྭ་ཆུང་བ་དང་ ཆུ་ཁ་ཨ་རི་ཁ་སློབ་གྲྭ་ཆུང་བ་ སྤ་རོ་དབང་སེལ་སྤེལ་ཁང་ དེ་ལས་ ན་གཞོན་གོང་འཕེལ་མ་དངུལ་འོག་གི་ ན་གཞོན་ཁས་བླངས་པའི་ངོས་ལེན་གྱི་ འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ སྤྱི་ཟླ་༤ པ་ལས་ འགོ་བཙུགས་ནི་ཨིན་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

ཟ་ཆས་ཉེན་སྲུང་ཆོག་ཐམ་མེད་པར་ ཀེ་བ་དོས་འབག་མི་ཊག་ རྒྱ་གར་ལུ་ བཀག་བཞག་ཡོདཔ།

༉ རྒྱ་གར་གྱི་ ཅ་དམ་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ ཟ་ཆས་ཉེན་སྲུང་གི་ ཆོག་ཐམ་མེད་པར་ ཀེ་བ་སྐྱེལ་འདྲེན་འབད་མི་ སྣུམ་འཁོར་ཊག་ཚུ་ བཀག་བཟུང་འབད་དོ་ཡོདཔ་ལས་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ལུ་ ཀེ་བ་ཕྱིར་ཚོང་འཐབ་མི་དང་ རིན་བསྡུར་འབད་མི་ཚུ་ལུ་ ཀེ་བ་ཕྱིར་ཚོང་འཐབ་ནིའི་ནང་ གདོང་ལེན་བྱུང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ཀུན་དགའ་དོན་གྲུབ་ནང་འདྲེན་དང་ ཕྱིར་ཚོང་གི་ཇོ་བདག་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *