གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

༉ སྤྱི་ཟླ་༣ པའི་ཚེས་༡༣ གྱི་ནུབ་མོའི་ ཆུ་ཚོད་༡༠ དང་སྐར་མ་༣༥ དེ་ཅིག་ཁར་ ཐིམ་ཕུག་གི་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པ་གིས་ ནོར་འཛིན་ལམ་ལས་ སྨྱོ་རྫས་ནག་ཚོང་གི་ གནད་དོན་ནང་ འབྲེལ་གཏོགས་འབད་མི་ སྐྱེས་ལོ་༢༦ ལང་མི་ གླ་འཁོར་དེད་གཡོགཔ་ཅིག་ འཛིན་བཟུང་འབད་ཡོདཔ་ད་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ དོགས་པ་ཅན་ལས་ ཨིས་པཱསི་མོ་ པོ་རོག་སི་བཱོན་པ་ལཱསི་༢,༠༦༩ ཐོབ་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ སྨྱོ་རྫས་དེ་ཚུ་ ཁོ་རའི་གླ་འཁོར་ནང་ སྦ་བཞག་སྟེ་ ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

འགྲམ་ཕུག་ལས་ ལྷ་མོའི་རྫིང་ཁ་ཚུན་ འགྲུལ་སྐྱོད་འབད་བའི་སྐབས་ཀྱི་གནས་སྟངས།

༉ ལྷ་མོའི་རྫིང་ཁ་དེ་ མི་སྡེ་བརྡ་བརྒྱུད་ནང་མཐོངམ་ད་ ས་ཆ་དགའ་ཏོག་ཏོ་དང་ མཛེས་ཆ་དང་ལྡནམ་སྦེ་ མཐོང་པའི་ཁར་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་གི་ ཉེ་འདབས་ལུ་ཨིན་པས། དར་དཀར་ནང་རྫོང་ཁག་ནང་ཆགས་མི་ ལྷ་མོའི་རྫིང་ཁ་ཁྲོམ་དེ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཁྲོམ་རྙིང་ཤོས་ཅིག་ཨིན་པས། ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ ཁྲོམ་དེ་ནང་ དགེ་འདུ་ལས་ཡང་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *