གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

ཁ་ཙ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ འོང་འབབ་བཟོ་ནི་དང་ ལྷབ་སྦྱང་ལས་རིམ་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ ན་གཞོན་སྡེ་ཚན་ཅིག་དང་ མཇལ་ཕྲད་མཛད་གནང་ཡོདཔ་ད་ ཐིམ་ཕུག་ལུ་ ཇ་པཱན་གྱི་ ཁ་སྐད་གཞི་རྟེན་སྦྱོང་བརྡར་མཇུག་བསྡུ་མི་ ན་གཞོན་༣༥༩ དེ་ དངུལ་འབྲེལ་ལས་ཁང་ཚུ་ལས་ མ་དངུལ་ཐོབ་ཅིག་ ཇ་པཱན་ལུ་ འགྱོ་ཞིནམ་ལས་ སྐད་ཡིག་སློབ་ཁང་ཚུ་ནང་ ཁ་སྐད་ལྷབ་ནི་དང་འབྲེལ་ དུས་ཐེབས་ལཱ་འབད་ནི་ཨིན་པས།

ཕྱི་རྒྱལ་ལུ་ ལཱ་འབད་མི་ འབྲུག་མི་ཚུ་གིས་ ཕྱི་དངུལ་བཏང་མི་ལུ་བརྟེན་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ དཔལ་འབྱོར་ཡར་འཕེལ་ལུ་ ལྷན་ཐབས་སྦོམ་བྱུང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

ཟ་ཆས་ཉེན་སྲུང་ཆོག་ཐམ་མེད་པར་ ཀེ་བ་དོས་འབག་མི་ཊག་ རྒྱ་གར་ལུ་ བཀག་བཞག་ཡོདཔ།

༉ རྒྱ་གར་གྱི་ ཅ་དམ་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ ཟ་ཆས་ཉེན་སྲུང་གི་ ཆོག་ཐམ་མེད་པར་ ཀེ་བ་སྐྱེལ་འདྲེན་འབད་མི་ སྣུམ་འཁོར་ཊག་ཚུ་ བཀག་བཟུང་འབད་དོ་ཡོདཔ་ལས་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ལུ་ ཀེ་བ་ཕྱིར་ཚོང་འཐབ་མི་དང་ རིན་བསྡུར་འབད་མི་ཚུ་ལུ་ ཀེ་བ་ཕྱིར་ཚོང་འཐབ་ནིའི་ནང་ གདོང་ལེན་བྱུང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ཀུན་དགའ་དོན་གྲུབ་ནང་འདྲེན་དང་ ཕྱིར་ཚོང་གི་ཇོ་བདག་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *