གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

ཁ་ཙ་ ཨམ་སྲུའི་ ཁུ་རུ་མཐའ་བཅད་འགྲན་བསྡུར་ནང་ དགའ་སེང་ལོག་སྡེ་ཚན་གྱིས་ སྐུགས་༢ སྦྱེལཝ་སྦྱེལ་སར་ཆོད་དེ་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་སྡེ་ཚན་ ཕམ་བཏང་ཡོདཔ་ད་ ཕོ་སྐྱེས་ཀྱི་དབྱེ་ཁག་ནང་ འབྲུག་གློག་མེ་ལས་འཛིན་གྱིས་ སིམ་པཱལ་ཨེཊ་སྡེ་ཚན་ ཕམ་བཏང་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

གསོ་རིག་གཙུག་ལག་སློབ་སྡེའི་ ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ལུ་ གོ་བརྡའི་ཆིངས་ཡིག་གུ་ མཚན་རྟགས་བཀོད་ཡོདཔ།

༉ སྤྱི་ཟླ་༡ པའི་ཚེས་༣༠ ལུ་ གསོ་བའི་ཤེས་ཡོན་ལས་རིམ་ ཡར་དྲག་གཏང་ནི་ནང་ གསོ་བ་ལྷན་ཁག་དང་ གེ་སར་རྒྱལ་པོ་གསོ་རིག་གཙུག་ལག་སློབ་སྡེ་༢ མཉམ་འབྲེལ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ གོ་བརྡའི་ཆིངས་ཡིག་ཅིག་གུ་ མཚན་རྟགས་བཀོད་ཡོདཔ་ཨིན་པས། གོ་བརྡའི་ཆིངས་ཡིག་ཅིག་གི་ དམིགས་ཡུལ་དེ་ཡང་ གསོ་བའི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ལུ་ འཇོན་ཐངས་ཅན་དང་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *