གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

ཐིམ་ཕུག་རྒྱལ་ཡོངས་རྗེས་དྲན་མཆོད་རྟེན་ནང་ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་ཚེས་༤ ལས་༡༡ ཚུན་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་ རྒྱལ་འཛིན་མེ་ཏོག་འགྲེམས་སྟོན་ཐེངས་༣ པ་དེ་ མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ ཁ་ཙ་ མེ་ཏོག་ཚུ་ ལོག་བསྡུཝ་དང་འབྲེལ་ འགོ་འདྲེན་པ་ཚུ་གིས་ མི་མང་ལུ་ བཙོང་ཡོདཔ་ད་ མི་དབང་རྒྱལ་བཙུན་མཆོག་གིས་ སྒོ་འབྱེད་གནང་མི་ མེ་ཏོག་འགྲེམས་སྟོན་ནང་ ཇ་པཱན་གྱི་ སྲསམོ་མ་ཀོ་དེ་ དམིགས་བསལ་གྱི་ སྐུ་མགྲོན་སྦེ་ གྲལ་བཞུགས་གནང་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ འགྲེམས་སྟོན་དེ་ཡང་ མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་༣ པ་ འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ལུ་ རྗེས་དྲན་གུས་བཏུད་ཞུ་ཐབས་ལུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

སྤྱི་གཡོགཔ་ཚུ་ གནས་སོར་དང་ དགོངས་ཞུའི་སྐབས་ སྒེར་དོན་ཅ་ཆས་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ གླ་ཆ་འདྲ་མཉམ་སྦེ་ འཐོབ་ཚུགས་ནི།

༉ ཧེ་མར་ སྤྱི་གཡོགཔ་ཚུ་ གནས་སོར་དང་དགོངས་ཞུའི་སྐབས་ སྒེར་དོན་ཅ་ཆས་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ གླ་ཆ་ཚུ་ གནས་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མ་འདྲཝ་སྦེ་ ཐོབ་དོ་ཡོད་མི་དེ་ ད་ལས་ཕར་ ཤོ་མཚུངས་སྦེ་ འཐོབ་ཚུགས་ནི་ཨིན་པས།དེ་ཡང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ནང་ འབྲུག་གི་དངུལ་ཕོགས་སྒྲིག་བཀོད་གཞི་སྒྱུར་དཔྱད་ཡིག་༢༠༢༢ ཅན་མའི་གུ་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *