གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

ཁ་ཙ་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་བདེ་བ་ཐང་ལུ་ ཐོག་ཚད་༡ འབད་མི་ཁྱིམ་ཅིག་ ས་རུད་ཀྱིས་ འཕྱགས་བདའ་ཡོདཔ་ད་ ད་ལྟོ་ ཉམས་རྒུདཔ་བཟའ་ཚང་ཚུ་ བདེ་བ་ཐང་ལུ་ཡོད་མི་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ཁྲོམ་སྡེའི་ ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་ནང་ སྡོད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

རྫོང་ཁག་ནང་ འདས་པའི་ཉིནམ་དག་པ་ཅིག་གི་རིང་ ཆརཔ་རྒྱུད་ཆད་མེད་པར་ རྐྱབ་མི་ལུ་བརྟེན་ ས་རུད་ཆད་ནིའི་ ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་ལས་ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་ཚེས་༡༦ ལུ་ ཁྲོམ་སྡེ་བདག་སྐྱོང་གིས་ མི་དང་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ ཉེན་སྲུང་ལྡན་པའི་ ས་ཁོངས་ནང་ བསྐྱལ་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

རྒྱ་ཚ་སྦིས་ལུ་ ཆུ་རུད་ཐོན་མིའི་ནང་ མི་༢ ལུ་ ཤི་རྐྱེན་དང་༣ འཚོལ་བའི་བསྒང་ཡོདཔ།

༉ ཁ་ཙ་ དྲོ་པའི་ཆུ་ཚོད་༢ དང་ སྐར་མ་༣༠ དེ་ཅིག་ཁར་ ལྷུན་རྩེ་ཀུར་སྟོད་རྒེད་འོག་ རྒྱ་ཚ་སྦིས་གཡུས་ཚན་ནང་ ཆུ་རུད་ཐོན་མི་དེ་གིས་ མི་༧ འཕྱགས་བདའ་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ ཉེན་སྲུང་སྡེ་ཚན་གྱིས་ ཕོ་སྐྱེས་༡ དང་ ཨམ་སྲུ་༢ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *