གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

ཁ་ཙ་ སྤ་རོ་ལུང་གཤོང་ནང་ རྫོང་ཁག་འགོ་དཔོན་དང་ བདེ་སྲུངཔ་ སོ་ནམ་འཕྲུལ་ཆས་ལས་འཛིན་གྱི་ལས་བྱེདཔ་ དེ་ལས་ དམག་མི་ཚུ་གིས་ སོ་ནམ་པའི་ འབྱ་བརྔ་བཞག་མི་ཚུ་ ཆུ་གིས་འཕྱག་བདའ་ནི་ལས་ ཉེན་སྐྱོབ་འབད་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

ཀེ་ལ་གཡུས་ཚན་གྱི་ དུར་ཁྲོད་ནང་ གཞི་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་མེད་པའི་དཀའ་ངལ།

༉ ཀྲོང་གསར་རྫོང་ཁག་ སྟངས་སི་སྦྱིས་རྒེད་འོག་ ཀེ་ལ་གཡུས་ཚན་གྱི་ དུར་ཁྲོད་ནང་ གཞི་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ ཚངམ་སྦེ་མེདཔ་ལས་ མི་སེར་ཚུ ལཱ་ཁག་རྐྱབ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དུར་ཁྲོད་ནང་ འཐུང་ཆུ་དང་ གློག་མེ་ གསང་སྤྱོད་ དེ་ལས་ ཐབ་ཚང་ཚུ་མེདཔ་ལས་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *