གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ཚེས་༡༤ ལུ་ ཧཱ་ལུང་གཤོང་ནང་ཡོད་མི་ རྒྱ་གར་གྱི་དམག་སྦྱོང་ལྟེ་བ་ ཨིམ་ཊཱཊ་དེ་ འབྲུག་ལུ་ གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ ལོ་ངོ་༥༥ འཁོར་བའི་ ཉིནམ་བརྩི་སྲུང་འབད་སར་ སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་ མི་དབང་རྒྱལ་པོའི་སྲས་ འཇིགས་རྒྱལ་ཨྱོན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ བྱོན་གནང་ཡོདཔ་ད་ དེ་བསྒང་ རང་ལུགས་ཀྱི་ སྤྲོ་སྟོན་ལས་རིམ་དང་ ཨིམ་ཊཱཊ་དམག་མི་ཚུ་གིས་ དམག་རྩལ་ལ་སོགས་པའི་ལྟདམོ་ཚུ་ སྤྱན་འབུལ་ཞུ་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ ཉིན་གྲངས་༣ གྱི་རིང་ དུས་སྟོན་བརྩི་སྲུང་འབད་མི་དེ་ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ཚེས་༡༦ ལུ་ མཇུག་བསྡུ་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཚུ་ལས་ སྤྱོད་འཐུས་བསྡུ་ནི་ལུ་ཐེ་ཚོམ།

༉ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཚུ་ ཤིང་དང་ བྱེམ་ལ་སོགས་པ་ བཏོན་ནིའི་དོན་ལུ་ སྣུམ་འཁོར་ཆེ་བ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ སྤྱོད་འཐུས་བསྡུ་ནི་དེ་ ཟུར་ཁྲིམས་ནང་རྐྱངམ་གཅིག་ དོན་ཚན་སྦེ་ ཚུད་དེ་ཡོདཔ་ལས་ ས་གནས་གཞུང་གིས་ བསྟར་སྤྱོད་ འབད་ནི་ལུ་ ཐེ་ཚོམ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *