གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

ཝམ་རོང་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་འོག་མའི་ནང་ ནད་གཞི་ཨེཆ་ཝཱན་ཨེན་ཝཱན་ ངེས་བདེན་ཐོབ་མ་ཐོབ་ཀྱི་ བདེན་དཔྱད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ བཀྲིས་སྒང་རི་སེར་བུ་སྨན་ཁང་གི་ གསོ་བའི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གིས་ ཁྲག་གི་དཔེ་ཚད་ཚུ་ ཐིམ་ཕུག་ལུ་ཡོད་པའི་ རྒྱལ་འཛིན་ནད་རིགས་བཀག་ཐབས་ལྟེ་བའི་ནང་ སྐྱེལ་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་བའི་བསྒང་།

About admin

Check Also

སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཚུ་ལས་ སྤྱོད་འཐུས་བསྡུ་ནི་ལུ་ཐེ་ཚོམ།

༉ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཚུ་ ཤིང་དང་ བྱེམ་ལ་སོགས་པ་ བཏོན་ནིའི་དོན་ལུ་ སྣུམ་འཁོར་ཆེ་བ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ སྤྱོད་འཐུས་བསྡུ་ནི་དེ་ ཟུར་ཁྲིམས་ནང་རྐྱངམ་གཅིག་ དོན་ཚན་སྦེ་ ཚུད་དེ་ཡོདཔ་ལས་ ས་གནས་གཞུང་གིས་ བསྟར་སྤྱོད་ འབད་ནི་ལུ་ ཐེ་ཚོམ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *