གནས་ཚུལ་མདོར་བསསྡུས།

ཁ་ཙ་ སྐྱབས་རྗེ་རྗེ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ སྤུ་ན་ཁ་ སྟོད་ཝང་རྒེད་འོག་ གཏེར་ཕུག་ལས་ སྐྱེས་ལོ་༤༨ ལང་མི་ སློབ་ཚེ་རིང་དཔལ་འབྱོར་ལུ་ དར་དཀར་ནང་རབ་སྡེའི་ བླམ་གནས་བརྟན་གྱི་ གོ་གནས་དང་ སྤ་རོ་ རྡོ་སྒར་རྒེད་འོག་ སྟེང་ཆེ་ཁ་ལས་ མཁན་པོ་ཚེ་རིང་ལུ་ དགེ་ལེགས་ཕུག་ ལྷ་རྫོང་ཤེས་རབ་ཆོས་གླིང་ཨ་ནེམོ་བཤད་གྲྭའི་ དབུ་འཛིན་གྱི་གོ་གནས་ དེ་ལས་ སྤུ་ན་ཁ་ དམར་ཏོག་ལུང་ཅུང་ལས་ མཁན་པོ་ངག་དབང་འཇིགས་མེད་བསྟན་འཛིན་ལུ་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་དགོན་འཛིན་བཤད་གྲྭའི་ དབུ་འཛིན་གྱི་ གོ་གནས་ལུ་ བསྐོ་བཞག་གནང་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

སྤྱི་གཡོགཔ་ཚུ་ གནས་སོར་དང་ དགོངས་ཞུའི་སྐབས་ སྒེར་དོན་ཅ་ཆས་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ གླ་ཆ་འདྲ་མཉམ་སྦེ་ འཐོབ་ཚུགས་ནི།

༉ ཧེ་མར་ སྤྱི་གཡོགཔ་ཚུ་ གནས་སོར་དང་དགོངས་ཞུའི་སྐབས་ སྒེར་དོན་ཅ་ཆས་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ གླ་ཆ་ཚུ་ གནས་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མ་འདྲཝ་སྦེ་ ཐོབ་དོ་ཡོད་མི་དེ་ ད་ལས་ཕར་ ཤོ་མཚུངས་སྦེ་ འཐོབ་ཚུགས་ནི་ཨིན་པས།དེ་ཡང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ནང་ འབྲུག་གི་དངུལ་ཕོགས་སྒྲིག་བཀོད་གཞི་སྒྱུར་དཔྱད་ཡིག་༢༠༢༢ ཅན་མའི་གུ་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *